25 ОУ „Д-р П. Берон” спечели проект по
Национална програма „С грижа за всеки ученик“

 

    Националната програма „С грижа за всеки ученик“ е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.
    Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.
    През 2014/15 учебна година ще заработят две групи в начален етап по Модул 4.3.от Националната програма, а именно: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка". Групите ще бъдат водени от преподавателите в начален етап Цветанка Бозаджиева и Даниела Великова по учебни предмети Български език и литература и Математика.
    Ще работят и две групи в прогимназиален етап по Модул 4.4.: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка". Групите ще ръководи Надя Йорданова, преподавател по математика.
    На добър час!