• Стратегия за развитие на училището
  • Правилник за дейността на училището
  • Годишни учебни планове
  • Форми на обучение
  • Годишен план за дейността на училището
  • Мерки за повишаване качеството на образованието
  • Програма за превенция на ранното напускане на училище
  • Програма за предоставяне на равни възможности
  • Занимания по интереси
  • Годишна училищна програма за целодневно обучение
  • Спортни дейности